Splošni pogoji prodaje (SPP)

SPLOŠNI POGOJI PRODAJE (SPP)

 

1. člen  Veljavnost splošnih pogojev

1.1.      Ti splošni pogoji prodaje (v nadaljevanju: SPP) veljajo za vse poslovne transakcije med družbami SiVAC sesalne rešitve d.o.o.(v nadaljevanju: SiVAC) in kupcem glede prodaje proizvodov ali storitev, ki jih ponuja SiVAC. Ti SPP imajo izključno veljavo in se uporabljajo tudi v primeru, da niso izrecno navedeni v pogodbi.

1.2.      Kakršnikoli pogoji kupca, ki nasprotujejo tem SPP ali dopolnjujejo te SPP ne veljajo in ne postanejo del pogodbe, razen v primeru, da se SiVAC v pisni obliki strinja z njihovo veljavnostjo.

1.3.      Ti SPP veljajo tudi v primeru, da jih SiVAC ob dobavi proizvoda ali izvedbi storitev ne priloži oz. jih ne priloži k nadaljnjim dobavam kupcu.

1.4.      Dodatni ali drugačni dogovori glede teh SPP sklenjeni med SiVAC-om in kupcem morajo biti sklenjeni v pisni obliki. To velja tudi za opustitev zahteve po pisni obliki. Ti SPP ne vplivajo na pravice SiVAC-a, do katerih je upravičen v skladu z določili relevantne zakonodaje.

2. člen  Ponudba in sklenitev pogodbe

2.1.      SiVAC-ove ponudbe in cene so predmet sprememb in niso zavezujoče, razen če so izrecno navedene kot zavezujoče. SiVAC ima izključno pravico do spremembe proizvodov in storitev.

2.2.      Naročila kupca pomenijo zavezujočo ponudbo za sklenitev pogodbe. SiVAC-ova pisna potrdila naročila ali takojšna dobava naročenih proizvodih po cenah določenih v računu so odločilni pri določitvi vsebine pogodbe. Kupec mora nemudoma ugovarjati glede vsebine potrjenega naročila ali vsebine dobav, sicer izgubi to pravico in se šteje, da je bila pogodba sklenjena z vsebino potrjenega naročila oziroma v skladu z izvedeno dobavo.

2.3.      Vse pogodbe, spremembe, dodatki in modifikacije pogodb so veljavni samo, če jih SiVAC in kupec skleneta v pisni obliki. Vsaka naknadna zahteva za spremembo zahteva SiVAC-ovo pisno potrditev in upravičuje SiVAC do sprememb cen in podaljšanja dobavnih rokov.

3. člen  Opis proizvodov in storitev

3.1.      Če se pogodba nanaša na proizvode ali storitve, ki so predmet nadaljnjega tehničnega razvoja, ima SiVAC pravico do dobave proizvodov in storitev, ki so v skladu z najnovejšo specifikacijo tega proizvoda ali storitve. Kupec mora SiVAC izrecno opozoriti, da želi le dobavo konkretnega modela in da ne sprejema kakršnihkoli tehničnih ali drugih odstopanj.

3.2.      Tehnična in oblikovna odstopanja od opisov ter informacij v brošurah, ponudbah in drugih pisnih dokumentih, kot tudi spremembe v tehničnih lastnostih, obliki in uporabljenih materialih v skladu s tehničnim razvojem so ekskluzivna pravica SiVAC-a. Kupec zaradi takšnih odstopanj ne more uveljavljati nobenih pravic. Informacije o stanju SiVAC-ovih proizvodov (tehnični podatki, meritve, barva in podobno) so približni in ne zavezujejo glede točnih konfiguracij in lastnosti, razen če SiVAC pisno potrdi določene lastnosti proizvodov.

3.3.      Vzorci proizvodov se smatrajo kot testni vzorci, za katere SiVAC ne daje nobenega jamstva ali garancij, razen če SiVAC izrecno določi drugače s pisno izjavo. Glede proizvodov in storitev se upoštevajo običajne tolerance in tolerančni pragi.

4. člen  Cene in spremembe cen

4.1.      Cene dogovorjene v pisni obliki ali navedene v potrjenih naročilih so odločilne glede višine zneskov in morebitnih dodatnih plačil. Vse cene temeljijo na splošnem ceniku SiVAC-a, ki velja na dan sklenitve pogodbe. V odsotnosti drugačnega dogovora, so cene ponujene s klavzulo franko tovarna (EXW) v skladu z Incoterms 2010 in vsebujejo standardno pakiranje. Stroški prevoza, posebnega pakiranja, poštnine, zavarovanja, carine in podobno niso vključeni in jih v primeru, da ni drugače dogovorjeno v pisni obliki, nosi kupec. DDV in druge obvezne dajatve v Sloveniji in tujini, se na računu navedejo ločeno in sicer v zneskih, ki veljajo na dan izdaje računa.

4.2.      V primeru nepredvidenega povečanja stroškov od dne sklenitve pogodbe do njene izvedbe oz. dobave proizvodov, za katere ne odgovarja SiVAC, vključno, vendar ne omejeno na povečanje stroškov zaradi spremembe zakonodaje, proizvodnih stroškov in plač (npr. tarifni sporazumi), cen surovin, tehničnih standardov in predpisov ali cen materialov (stroškovni elementi), ima SiVAC pravico do ustrezne spremembe cen v skladu s spremenjenim razmerami. Če povečanje cen presega 10% dogovorjene cene, lahko kupec odstopi od pogodbe. V primeru, da se izkaže da so cene, ki jih zahteva kupec nižje od proizvodnih stroškov SiVAC-a ali so proizvodi prodani pod posebnimi pogoji (npr. odprodaje zalog, prodaje projektnih proizvodov ali prodaja proizvodov z nebistvenimi vizualnimi napakami), se garancijske izjave in splošni pogoji za te dobave ne uporabljajo v celoti. Na zahtevo kupca bo SiVAC predložil dokazila o stroškovnih elementih.

5. člen  Plačilni pogoji

5.1.      Vsa plačila se izvedejo v skladu z določbami pogodbe ali plačilnimi pogoji določenimi v izdanem računu ali predračunu. Račun ne bo izdan pred datumom odpreme. Vsa plačila se izvajajo v evrih, razen če ni v pisni obliki dogovorjeno drugače. V primeru delnih dobav proizvodov kupec poravna svoje obveznosti pred izvedbo delne dobave oziroma na način, kot to določa pogodba.

5.2.      V odsotnosti drugačnih dogovorov (posebni plačilni pogoji, kot jih določa račun) mora kupec izvesti predplačilo v višini 70% pogodbene vrednosti povečane za zakonsko določen DDV. Predplačilo zapade v plačilo takoj po prejemu potrditve naročila in mora biti plačano najkasneje v 10 delovnih dneh od prejema predračuna, povečan za zakonsko določen DDV. Preostalih 30% nabavne cene mora biti plačano v roku enega tedna pred dnem dobave, razen v primeru drugačnih dogovorov v pisni obliki. Za dan plačila se šteje datum, ko denarna sredstva prispejo na transakcijski račun SiVAC-a.

5.3.      V primeru zamude pri plačilu se od dneva zapadlosti računa brez vnaprejšnjega obvestila zaračunajo zakonske zamudne obresti. Pri plačilu z zamudo je kupec dolžan poravnati vse stroške opominov. V primeru, da so zaradi zamude nastali tudi drugi stroški (vključno s stroški za pravno svetovanje), ima SiVAC pravico zahtevati povrnitev vseh tako nastalih stroškov. Dan plačila je dan, ko nakazilo prispe na SiVAC-ov bančni račun.

5.4.      V primeru nestrinjanja z iz danim računom kupec nima pravice podaljšati roka plačila za nesporen del izdanega računa.

5.5.      Blagajniški izpisi in čeki se sprejmejo samo na podlagi izrecnega pisnega dogovora in sicer kot zaveza k plačilu. Vse takse in tarife glede tega nosi kupec. Takšni dogovori ne vplivajo na SiVAC-ove pravice iz 9. člena SPP, dokler niso bila prejeta vsa plačila na podlagi blagajniških izpisov in čekov.

5.6.      SiVAC ima pravico prejeta plačila poračunati s kupčevimi starejšimi že dospelimi obveznostmi. Kjer so poleg glavnice nastali tudi stroški in obresti, se te poračunavajo tako, da se najprej plačajo stroški, nato obresti in končno glavnica.

5.7.      Pobotanje in druge izravnave iz naslova kakršnih koli nasprotnih zahtevkov Kupca morajo biti predhodno pisno dogovorjeni.

6. člen  Dobava

6.1.Dobavni roki in datumi dobave morajo biti dogovorjeni v pisni obliki in niso zavezujoči. Fiksni datumi morajo biti izrecno določeni kot taki. Pravočasna dobava s strani SiVAC-a bo odvisna od tega ali je kupec izpolnil vse njegove obveznosti, predvsem dostavil vsa potrebna dovoljenja, dokumente, soglasja in izvedel plačila. Šteje se, da je bil dobavni rok upoštevan, če so bili proizvodi poslani do izteka roka oziroma je SiVAC obvestil kupca, da so proizvodi pripravljeni za pošiljanje. SiVAC si pridržuje pravico, da brez nadomestila kupcu ob dogovorjenem času dobave ponovno oceni količine in čas odpreme količin dogovorjenih v naročilu, glede na trenutne proizvodne zmožnosti in razpoložljive količine proizvodov SiVAC-a.

6.2.      Ne glede na pravice, ki izhajajo iz kupčeve zamude, lahko SiVAC od kupca zahteva tudi podaljšanje dobavnih rokov ali prestavitev datumov dobave za čas, ko kupec ni pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti.

6.3.      Kadar SiVAC ne bo mogel pravočasno izpolniti svojih obveznosti, bo o tem v najkrajšem možnem času obvestil kupca. Kupec ni upravičen uveljavljati škode oz. zahtevati odškodnine v primeru, ko SiVAC zamuja z dobavo, razen v kolikor kupec dokaže, da je do zamude prišlo namenoma ali zaradi hude malomarnosti SiVAC-a.

6.4.      SiVAC bo uredil primerno pakiranje proizvodov v skladu s standardnimi transportnimi pogoji. Kupec je dolžan na lastne stroške zagotoviti vračanje embalaže SiVAC-u, v kolikor je to potrebno.

6.5.      Dobava proizvodov SiVAC-a je izpolnjena, ko SiVAC dobavi ustrezne količine z dogovorjenimi lastnostmi (specifikacijami) proizvodov, pri čemer lahko dobavljene količine variirajo, kot to določa pogodba. SiVAC ima pravico do delnih dobav proizvodov. SiVAC si hkrati pridržuje pravico, da brez nadomestila kupcu dobavi proizvode, katerih razred (klasa) moči odstopa za en razred navzdol ali navzgor od razreda navedenega v pogodbi. Skupna dejanska moč dobavljenih proizvodov se ustrezno prilagodi in se glede na s pogodbo določeno ceno na enoto moči izvede poračun glede dobavljenih proizvodov.

6.6.      V kolikor proizvodi odstopajo od dogovorjenih lastnosti (specifikacij), pod pogojem, da so odstopanja skladna z industrijskimi standardi se šteje, da so proizvodi za kupca ustrezni in kupec nima pravice zahtevati kakršno koli odgovornost SiVAC-a.

6.7.      Ugotovljene poškodbe embalaže in proizvodov ter razlike v količini proizvodov morajo biti označene na CMR obrazcu, ki ga mora podpisati prevoznik.

6.8.      SiVAC ne odgovarja za nemožnost dobav ali zamud pri dobavah, ki nastanejo zaradi višje sile (katerikoli dogodek, ki je izven SiVAC-ovega nadzora in ki vpliva na njegovo zmožnost izpolnjevanja obveznosti) ali zaradi drugih ob sklepanju pogodbe nepredvidljivih dogodkov, ki jih SiVAC ne more nadzirati (predvsem vse vrste prekinitev v poslovanju, težave s pridobivanjem materialov ali energije, zamude pri prevozih, stavke, pomanjkanje delovne sile, energije ali surovin, nepravočasne ali napačne dobave v proizvodni verigi in podobno). V kolikor ti dogodki povzročijo nemožnost izpolnitve ali izjemno težavnost izpolnitve SiVAC-a, in niso zgolj začasni, ima SiVAC pravico odstopiti od pogodbe ali odložiti izpolnitev obveznosti. V primeru začasnih ovir se roki za izpolnitev obveznosti preložijo za čas trajanja ovire in čas ponovnega zagona poslovanja. Kupec zaradi razlogov višje sile in drugih nepredvidljivih dogodkov ob času sklenitve pogodbe nima pravice do kakršnihkoli odškodnin ali pogodbenih kazni.

6.9.      SiVAC ima pravico začasno odložiti dostavo proizvodov, če obstaja sum, da kupec ni ali ne bo zmožen izpolniti svojih pogodbenih obveznosti, predvsem plačati naročenih proizvodov. V takšnem primeru je dobavni rok prestavljen za čas odložene dostave. SiVAC nima pravice do začasne odložitve dobave, če kupec predloži ustrezno jamstvo svojih pogodbenih obveznosti. V primeru, da začasen odlog dobave preseže trideset (30) dni in kupec v tem času ne priskrbi ustreznih jamstev, ima SiVAC pravico odstopiti od pogodbe. Kupec je dolžan SiVAC-u povrniti stroške skladiščenja za čas odloga dobave, ki lahko znašajo 1% pogodbene vrednosti za vsak začeti mesec skladiščenja.

6.10.    Kadar je dobava proizvodov zadržana na prošnjo kupca, po tem, ko je bil kupec obveščen, da so proizvodi pripravljeni za dobavo, se kupcu zaračunajo stroški skladiščenja v višini od 1% pogodbene vrednosti za vsak začeti mesec skladiščenja oziroma najmanj 500 EUR za vsak začeti mesec skladiščenja.

7. člen  Kraj izpolnitve in prenos tveganja uničenja in poškodovanja

7.1.      V odsotnosti drugačnih pisnih dogovorov, se dobava proizvodov izvede s klavzulo franko tovarna (EXW) v skladu z Incoterms 2010. Izvedba storitev se izvede v skladu s pogodbo.

7.2.      Tveganje naključne izgube ali uničenja proizvodov se prenese na kupca najkasneje ob prevzemu proizvodov (ko jih prevzame sam ali prevoznik) ali storitev (prevzem del). Enako velja v primeru pošiljk – takoj, ko so proizvodi dostavljeni prevozniku ali predani osebi, ki je določena za izvedbo prevoza. To velja tudi v primeru, da SiVAC uredi prevoz za kupca in v primeru delnih dobav ter tudi v primeru, da se organizacija prevoza ne zaračuna posebej.

7.3.      Kadar dobava zamuja zaradi razlogov na strani kupca, se tveganje uničenja in poškodovanja proizvodov prenese na kupca od dne, ko je SiVAC pripravljen odposlati proizvode.

8. člen  Pošiljanje blaga in zamude pri sprejemu

8.1.      V kolikor je SiVAC po posebnem dogovoru odgovoren za organiziranje pošiljanja proizvodov, lahko SiVAC prosto izbira vse prevoznike, špediterje in druge osebe, ki sodelujejo pri pošiljanju proizvodov, razen če dobi kupčeva posebna pisna navodila in zahteve. Organiziranje pošiljanja proizvodov ne vpliva na določila SPP glede prenosa tveganja.

8.2.      Če SiVAC izbere vrsto prevoza, traso ali prevoznika, je SiVAC odgovoren samo za naklep ali veliko malomarnost pri izbiri.

8.3.      V kolikor kupec ne sprejme proizvodov najkasneje v dveh tednih po koledarskem tednu v katerem naj bi bila izvedena dobava v skladu z urnikom dobav, ima SiVAC pravico dobaviti proizvode kupcu in mu izdati račun za te stroške, poleg tega pa zaračunati tudi vse ostale stroške in obresti po pogodbi in zakonu. Poleg tega je SiVAC upravičen na stroške in tveganje kupca urediti skladiščenje v vmesnem skladišču in prevoz proizvodov do njega.

9. člen  Pridržek lastninske pravice

9.1.      SiVAC si pridržuje lastninsko pravico na predmetu pogodbe tudi po tem, ko je bil predmet pogodbe izročen kupcu, do trenutka popolnega plačila vseh terjatev, vključno s plačilom zamudnih obresti ter vseh ostalih stroškov, nastalih zaradi razlogov na strani kupca, ki izvirajo iz sklenjene pogodbe, opravljenih storitev in iz poslovanja SiVAC-a s kupcem.

9.2.      Dokler traja pridržek lastninske pravice, mora kupec s proizvodi ravnati s skrbnostjo dobrega strokovnjaka in nima pravice spreminjati ali kakor koli posegati v proizvode in embalažo, predvsem pa ne sme spreminjati sredstev identifikacije proizvodov. Kupec mora proizvode skladiščiti ločeno, kjer to ni mogoče zaradi narave skladiščenja proizvodov ali narave proizvodov samih pa se šteje, da si lahko SiVAC prisvoji del proizvodov enakega tipa in kakovosti, ki jih ima kupec ali zahteva povrnitev stroškov za njegove proizvode ali prekliče vse nadaljnje dobave, ne glede na to ali so že bili plačani ali ne.

9.3.      Za čas trajanja pridržka lastninske pravice mora kupec zagotoviti ustrezno zavarovanje proizvodov na svoje stroške s kritjem v višini najmanj vrednosti zamenjave. Kupec na SiVAC prenaša vse pravice v zvezi s poplačilom škode, uničenja ali odsvojitve proizvodov in se zavezuje, da bo nemudoma obvestil zavarovalnico o tem prenosu (vinkulaciji). To na noben način ne vpliva na SiVAC-ove ostale pravice in zahtevke.

9.4.      V primeru, da kupec v okviru svojega poslovanja proizvode preoblikuje, vgrajuje ali jih uporablja pri sestavi, postane SiVAC lastnik novega proizvoda (oziroma novih proizvodov), ki je (oziroma so) rezultat preoblikovanja, vgrajevanja ali sestavljanja in služijo kot garancija za poplačilo obveznosti s strani kupca.

9.5.      Dokler obveznosti kupca niso v celoti poravnane, ima kupec pravico do uporabe

proizvodov za nadaljnjo prodajo proizvodov samo v primeru predložitve ustrezne ga zavarovanja SiVAC-u (npr. bančne garancije). Kupec ni upravičen zastaviti, prenesti v zavarovanje ali sprejeti drugih ukrepov, ki bi lahko ogrozili SiVAC-ovo lastninsko pravico na proizvodih, ki so predmet pridržka lastninske pravice.

9.6.      Kupec prenaša vse zahtevke iz morebitnih nadaljnjih prodaj proizvodov, vključno z vsemi stranskimi pravicami na SiVAC, in sicer v deležu, ki ustreza solastniškemu deležu - če ima SiVAC pridržek lastninske pravice na dobavljenih proizvodih – in ne glede na to ali so ti proizvodi prodani z ali brez nadaljnje obdelave.

9.7.      V primeru, da kupec zamuja s plačili, je v stečaju ali drugače insolventen ali v primeru, da se začne postopke likvidacije kupca, ima SiVAC pravico odstopiti od pogodbe in zahtevati odškodnino, brez poseganja v druge pravice SiVAC-a. Kupec mora dopustiti SiVAC-u ali tretji osebi imenovani z njegove strani, takojšen dostop do in izročitev proizvodov, ki so predmet pridržka lastninske pravice.

9.8.      Kupec je dolžan nemudoma obvestiti SiVAC o potrebnih obveznostih in dokumentih glede registracije pridržka lastninske pravice v uradnih registrih in o drugih zakonskih obveznostih, ki obstajajo v državi, v kateri se nahajajo dostavljeni proizvodi. Kupec je dolžan na svoje stroške v polni meri sodelovati, svetovati ter dati soglasje SiVAC-u za uveljavljanje zakonskih obvez, potrebnih za ustanovitev veljavnega pridržka lastninske pravice. V primerih, ko so proizvodi dostavljeni v drugo jurisdikcijo kjer pridržek lastninske pravice nima istega učinka zavarovanja kot v Republiki Sloveniji, bo kupec na SiVAC-ovo zahtevo izdal drugo ustrezno zavarovanje.

10. člen  Reševanje reklamacij in napak ter omejitev odgovornosti

10.1.    Informacije vsebovane v trenutnih verzijah brošur (data sheet) in ponudbah določajo specifikacije ter lastnosti dobavljenih proizvodov. Opis proizvodov in morebitne razlage v tem smislu predstavljajo del sporazuma glede okvirnih tehničnih značilnosti proizvodov, ne omenijo pa kakršnihkoli garancij ali obljub lastnosti, razen če je v pogodbi izrecno pisno dogovorjeno drugače. SiVAC ne prevzema nobenega jamstva glede stanja ali roka uporabnosti dalj časa skladiščenih proizvodov, če ni izrecno dogovorjeno v pisni obliki.

10.2.    Dobavljene proizvode in storitve je treba skrbno pregledati takoj po dobavi kupcu ali tretji osebi, ki jo določi kupec. Šteje se, da so proizvodi in storitve sprejeti, če SiVAC ne prejme pisnega obvestila o napakah odkritih med takojšnjim in skrbnim pregledom in če obvestilo o napaki ni posredovano takoj po njenem odkritju. Obvestilo mora vsebovati natančen opis napake in povabilo SiVAC-u kdaj naj pregleda proizvod oziroma opravljeno storitev.

10.3.    Rok v katerem lahko kupec uveljavlja zahtevke za napake, ki izvirajo iz proizvodov je eno leto od dne, ko so ali bi morali biti proizvodi prevzeti oziroma dostavljeni. Rok v katerem lahko kupec uveljavlja zahtevke za napake, ki izvirajo iz opravljenih storitev znaša šest mesecev od dne izvedbe posameznih storitev.

10.4.    SiVAC se samostojno odloči ali bo napake (vključno z napakami, ki se uveljavljajo na podlagi garancij) odpravil na lokaciji, ali jih bo popravil na servisu, opravil zamenjavo s proizvodom brez napak ali zahteval, da kupec vrne okvarjen proizvod SiVAC-u. SiVAC ne krije prevoznih ali drugih stroškov povezanih z vračanjem proizvodov ali stroškov povezanih z montažo, odstranitvijo ali ponovno namestitvijo proizvodov. Pod nobenim pogojem se proizvodov ne sme vračati SiVAC-u brez njegovega pisnega soglasja.

10.5.    Zaradi uveljavljanja napak kupec ni upravičen zadržati izplačilo spornega dela računa. Pravica kupca odstopiti od pogodbe je izključena, če kupec ne more vrniti prejetih proizvodov. Pravica odstopiti od pogodbe je izključena tudi, če je SiVAC dostavil proizvode, ki so bili proizvedeni po meri.

10.6.    Napake, ki so posledica normalne obrabe, nepravilne uporabe, nepravilne namestitve in sestavljanja, nepravilno izvedenih modifikacij ali popravil proizvodov s strani kupca ali tretjih oseb in podobno, ne dajejo kupcu nobenih pravic iz napak. Isto velja za napake, ki so pripisljive kupcu ali ki so nastale zaradi razlogov izven obsega prvotne napake.

10.7.    Kupčevi zahtevki za plačilo odškodnine namesto odprave napak so izključeni. SiVAC pod nobenim pogojem odškodninsko ne odgovarja za naslednje primere, tudi če je bil kupec obveščen o možnosti, da do njih pride: (i) odškodninski zahtevki tretjih oseb zoper kupca, (ii) poškodba ali uničenje proizvoda, ki je posledica nepravilne uporabe proizvoda, (iii) posebna, naključna ali posredna škoda ali gospodarske posledice, vključujoč izgubljeni dobiček.

10.8.    Vsakršna morebitna dokazana odgovornost SiVAC-a za napake oziroma škodo v nobenem primeru ne more preseči nabavne vrednosti proizvodov oz. deset tisoč evrov (10.000,00 €), kar je pač v posameznem primeru manj, na posamezni primer oziroma serijo povezanih ali sorodnih primerov, razen za primere, kjer zakon določa drugače. V primeru, da je SiVAC dokazano ravnal z nižjo stopnjo malomarnosti, je SiVAC odgovoren zgolj za kršitve temeljnih obveznosti, ki izhajajo iz narave pogodbe in ki so posebnega pomena za doseganje namena pogodbe.

10.9.    V kolikor SiVAC daje tehnične informacije ali strokovne nasvete in to ni izrecno zajeto kot posebna storitev v pisni pogodbi, se takšne informacije zagotavljajo brezplačno in brez kakršnekoli odgovornosti SiVAC-a.

10.10.   Izključitve odgovornosti in omejitve iz teh SPP se uporablja v enakem obsegu tudi v korist zakonitih zastopnikov, uslužbencev in agentov SiVAC-a.

11. člen  Garancije

11.1.    Vse garancije za proizvode in storitve so izdane v obliki pisnih garancijskih izjav in pogojev ali podrobneje določene v pogodbi, ki je sklenjena v pisni obliki. Ti splošni pogoji ne vzpostavljajo nobene garancije. Aktivacija garancije, opravljena na SiVAC-ovi uradni spletni strani (www.SiVAC.si) ne vpliva na začetek teka garancijskega roka, ki se začne takoj po dostavi proizvodov kupcu ali tretji osebi (EXW SiVAC), ki jo določi kupec, razen če ni v pisni obliki izrecno dogovorjeno drugače.

11.2.    Postopek reševanja reklamacij, ki so predmet garancijskih pogojev lahko izvede samo SiVAC. Postopek se izvede z vizualnim pregledom, merjenjem lastnosti proizvoda in drugimi testi. Pri reševanju garancijskega zahtevka se upošteva tudi pod kakšnimi pogoji so bili proizvodi prodani kupcu (odprodaja zalog, prodaja projektnih proizvodov, prodaja pod ceno, prodaja blaga z vizualnimi napakami in podobno). V primeru, da se izkaže, da je reklamacija neupravičena, lahko SiVAC kupcu zaračuna stroške za reševanje garancijskega zahtevka.

11.3.    V primeru reševanja reklamacij, garancija ne krije stroškov povezanih s prevozom proizvoda do SiVAC-a ali nazaj, inštalacijskimi deli, ponovno namestitvijo proizvodov in podobno. Vse omejitve odgovornosti iz prejšnjega člena veljajo tudi za reševanje reklamacij iz garancij. Pod nobenim pogojem proizvod ne sme biti vrnjen SiVAC-u brez njegovega pisnega soglasja.

12. člen  Zaupne informacije in poslovne skrivnosti

12.1.    Informacije, ki se izmenjajo med SiVAC-om in kupcem, vključno, vendar ne omejeno na: raziskave, tehnologijo, razvoj proizvodov, marketinške načrte, ponudbe, podatke o stanje na trgu, proizvode, poslovno strategijo, cenovno politiko in podobno, predstavljajo zaupne informacije in poslovno skrivnost stranke, ki razkriva takšne informacije. Namen izmenjave naštetih zaupnih informacij je pogodbenim strankam omogočiti izpolnjevanje pogodbenih obveznosti. Stranka, ki prejema kakršnekoli zaupne podatke ali informacije, njeni zaposleni, ali druge povezane osebe ne bodo uporabili, razkrili ali posredovali teh podatkov in informacij kateri koli tretji osebi, podjetju, družbi ali subjektu, na kakršen koli način, razen če imajo za to predhodno pisno soglasje druge stranke. Stranki bosta varovali zaupne informacije in poslovne skrivnosti v skladu z veljavnimi zakoni in najboljši mi poslovni mi praksami .

12.2.    Obveznosti iz tega člena, bodo ostale veljavne tudi po prenehanju veljavnosti pogodbe sklenjene med SiVAC-om in kupcem.

13. člen  Intelektualna lastnina

13.1.    SiVAC je izključni imetnik pravic intelektualne lastnine svojih proizvodov in storitev. Kupec z nakupom proizvodov in storitev ne pridobi nobene pravice industrijske lastnine. V primeru, da kupec ni končni kupec, temveč kupuje proizvode z namenom nadaljnje prodaje, lahko proizvode prodaja izključno na način in na ozemlju, ki je dogovorjen s pisno pogodbo med strankama.

13.2.    Vse pravice, ki izhajajo iz vzorcev, modelov, prototipov, skic, risb, dizajnov, specifikacij, razpisne dokumentacije in drugih podobnih dokumentov (v nadaljnjem besedilu: dokumenti), ki jih posreduje SiVAC, so del pravic intelektualne lastnine SiVAC-a in v celoti v imetništvu in lasti SiVAC-a. Kupec ni upravičen predložiti takšnih dokumentov in predmetovtretji osebi brez predhodnega pisnega soglasja SiVAC-a in jih bo na zahtevo brez odlašanja vrnil SiVAC-u.

14. člen  Varstvo podatkov

SiVAC ima pravico obdelovati in shranjevati kupčeve podatke v obsegu, ki je potreben za implementacijo pogodb, in sicer toliko časa kolikor je to dolžan na podlagi zakonskih določb.

15. člen  Izvoz in izvozna dovoljenja

15.1.    Dobavljeni proizvodi in storitve so namenjeni za dobavo v državo, ki je bila dogovorjena s kupcem. Kupec ne sme izvažati proizvodov, ki so predmet določb embarga ali drugih administrativnih omejitev.

15.2.    Dostavljeni proizvodi so predmet nadzora po Slovenskih in Evropskih (EU) izvoznih kontrolah in pravilih embarga. Kupec je odgovoren za pridobitev podatkov o relevantnih izvoznih in uvoznih pravilih ali omejitvah in je dolžan pridobiti ustrezna soglasja in dovoljenja, če je to potrebno.

15.3.    Ne glede na določila teh SPP ali morebitne posebne dogovore, SiVAC v nobenem primeru ni dolžan odposlati proizvodov ali izpolniti katere koli izmed svojih obveznosti iz teh SPP ali iz posebnih dogovorov pred izpolnitvijo katerih koli od zgoraj naštetih določil oz. do prejema vseh potrebnih izvoznih soglasij in uradnih potrdil. Obe pogodbeni stranki sta zavezani druga drugi priskrbeti potrebne informacije in nuditi pomoč/svetovanje v primeru potrebe po pridobitvi takšnih soglasij in uradnih potrdil. SiVAC ima pravico prekiniti pogodbo, če pridobitev potrebnih dokumentov ni opravljena v razumnem času.

16. člen  Končne določbe

16.1.    Prenos kupčevih pravic in obveznosti do SiVAC-a je možen samo s SiVAC-ovim pisnim soglasjem.

16.2.    SiVAC-ov sedež določa jurisdikcijo sodišč za vse spore, ki izvirajo iz poslovnega razmerja med SiVAC-om in kupcem. SiVAC ima ne glede na navedeno pravico vložiti tožbo zoper kupca tudi glede na sedež ali stalno prebivališče kupca oziroma v drugih jurisdikcijah.

16.3.    Glede pravnega razmerja med SiVAC-om in kupcem veljajo zakoni Republike Slovenije, če ni izrecno dogovorjeno drugače v pisni obliki.

16.4.    V primeru spora glede interpretacije ali izvedbe teh SPP ali drugih individualnih dogovorov, bo prevladala slovenska verzija.

16.5.    V primeru, da se ugotovi, da je določba teh SPP delno ali v celoti neveljavna, nična ali neizvršljiva glede na konkretno nacionalno ali mednarodno zakonodajo, ali da vsebuje pravno praznino, to ne vpliva na veljavnost preostalih določb teh SPP. Neveljavna, nična ali neizvršljiva določba se nadomesti z veljavno in logično razumno določbo, ki najbližje ustreza namenu takšnega določila.

16.6.    SiVAC si pridržuje pravico spremeniti te SPP brez prejšnjih obvestil. Spremenjeni SPP bodo objavljeni na SIVAC-ovi uradni spletni strani (www.SiVAC.si).

 

 

 

Nazadnje spremenjeno dne 10.1.2014